Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Państwowe fundusze celowe/Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg/Remont drogi powiatowej nr 1857P Szamotuły - Górka na (..)

Remont drogi powiatowej nr 1857P Szamotuły - Górka na odcinku ok. 350 m

Herb i Godło Polski

4 kwietnia 2024 r. protokoloranym odbiorem zakończył się remont drogi nr 1857P Szamotuły - Górka.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 13 listopada 2023 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Drogowym GRAEB na wykonanie zadania pn. „Remontu drogi powiatowej nr 1857P Szamotuły - Górka na odcinku ok. 300 m". Nadzór inwestorki nad inwestycją pełnić będzie firma Vegur Magdalena Nowak. Prace zgodnie z harmonogramem zakończyć się mają w marcu 2024 r.

Całkowita planowana wartość zadania zgodnie z umową o dofinansowanie to 628.820,28 zł przy wsparciu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60 % kosztów kwalifikowanych tj. 337.292,16 zł . Łączne nakłady finansowe obejmujące koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne wyniosą 634.970,28 zł.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 października 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Szamotułach podpisano umowę o dofinansowanie zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1857P Szamotuły - Górka na odcinku ok. 350 m” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 r.

Całkowita planowana wartość zadania zgodnie z umową o dofinansowanie to 812.492,34 zł przy wsparciu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60 % kosztów kwalifikowanych tj. 487.495,40 zł. Łączne nakłady finansowe obejmujące koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne szacuje się na kwotę 824.679,73 zł.

Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński wraz ze Starostą Szamotulskim Beatą Hanyżak, Wicestarostą Rafałem Zimny oraz Skarbnik Powiatu Agnieszką Szulczyk

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadanie zgodnie z ogłoszoną przez Wojewodę Wielkopolskiego dnia 19 lipca 2023 r. podstawową listą rankingową zadań polegających wyłącznie na remoncie dróg powiatowych i gminnych, dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w ramach naboru na 2023 r., zadanie otrzymało wsparcie w wysokość 60 % szacowanej, kwalifikowalnej wartości tj. 487.495,40 zł. Całkowitą, przewidywaną wartość zadania, obejmująca koszty kwalifikowalne i niekwalifikowlane, szacuje się na 824.679,73 zł.

Remont obejmuje m.in.: nową warstwę ścieralną i wiążącą drogi ze zwiększeniem pochylenia poprzecznego w celu lepszego odprowadzania wód deszczowych, wykonanie ścieku oraz wpustu ulicznego z wlotem do rowu przydrożnego, naprawę krawędzi jezdni z ułożeniem nowych oporników i obrzeży betonowych, częściowe umocnienie poboczy płytami PDTP, wykonanie koryta, profilowania, zagęszczania oraz podbudowy i nawierzchni zjazdów a także odmulenie i odtworzenie rowu przydrożnego, wycinkę krzewów, profilowanie i humusowanie poboczy, nowe oznakowanie pionowe i poziome. W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi zastosowane zostaną punktowe elementy odblaskowe tzw. „kocie oczka”. Zadanie jest kolejnym etapem rozpoczętej w 2020 r. kompleksowej przebudowy drogi.

do góry