Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Powiatu Szamotulskiego

Starostwo Powiatowe w Szamotułach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Powiatu Szamotulskiego.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-03-27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o  dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • część opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • niektóre materiały filmowe nie zawierają napisów,
 • niektóre informacje zostały przedstawiane w sposób graficzny,
 • dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo.

Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • treści i dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-04-02
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Prentka, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 29 28 711. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Skargi i odwołania

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skróty klawiszowe

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony, dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • przejdź do głównego menu (skrót klawiaturowy: ALT + 0),
 • przejdź do treści (skrót klawiaturowy: ALT + 1),
 • przejdź do mapy strony (skrót klawiaturowy: ALT + 2),
 • uruchomienie panelu WCAG (skrót klawiaturowy: ALT + 3),
 • przejdź do wyszukiwarki (skrót klawiaturowy: ALT + 4).

Inne informacje i oświadczenia

Dokładamy starań, aby publikowane treści na stronie internetowej były dostępne,
a treści niedostępne będą stopniowo dostosowywane.

Dostępność architektoniczna i komunikacyjno-informacyjna

Obszar wokół Starostwa Powiatowego w Szamotułach

Starostwo Powiatowe w Szamotułach znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego 4 w Szamotułach. Starostwo podzielone jest na dwa budynki. Budynek B i budynek C. Pomiędzy budynkami znajduje się dziedziniec z jednym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnością. Teren wokół budynków jest utwardzony. W niektórych miejscach jest nierówny bądź lekko pochyły, co może utrudnić np. przejazd wózkiem. Do obu budynków można wejść z psem asystującym.

Na wyznaczonych stanowiskach są zainstalowane pętle indukcyjne. Istnieje możliwość komunikacji w języku migowym, za pośrednictwem tłumacza PJM online. Na każdej kondygnacji, w obu budynkach, znajdują się plany tyflograficzne.

Budynek B

Budynek B jest podzielony na dwie części, do których prowadzą osobne wejścia.  Do głównego budynku B prowadzi wejście, które znajduje się pod łącznikiem budynków Starostwa i Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły. Aby wejść do budynku należy wejść po schodach. Budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku. Budynek składa się z trzech kondygnacji i nie posiada windy.

W budynku B znajduje się:

 • Sekretariat Starosty i Wicestarosty,
 • Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego,
 • Wydział Rozwoju i Informacji Europejskiej,
 • Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki,
 • Wydział Finansów.

W drugiej części budynku B znajduje się Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa. Wejście znajduje się koło tablicy ogłoszeniowej. Jest to dawne pomieszczenie Punktu Kasowego Banku Spółdzielczego Duszniki. Do Wydziału prowadzą schody, natomiast nie ma podjazdu. Przy wejściu znajduje się plan tyflograficzny.

Budynek C

Do budynku C prowadzą dwa wejścia: C1 i C3. Pierwsze z nich znajduje się od strony ulicy Wojska Polskiego, drugie od parkingu przy ulicy Dworcowej. Przy wejściu C1 znajduje miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, a także zainstalowany jest przywoływacz. Drzwi wejściowe do budynku są odpowiednio szerokie dla osób na wózkach. Przy wejściu C3 znajduje się podjazd dla wózków. Drzwi są odpowiednio szerokie dla osób na wózkach.

W budynku C znajduje się:

 • Kancelaria,
 • Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
 • Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg,
 • Wydział Architektury i Budownictwa,
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna.

 

do góry