Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Urząd/Wydziały/Edukacji i Spraw Obywatelskich

Edukacji i Spraw Obywatelskich

Zakres działalności Wydziału

Dyrektor Jan Stefaniak

Podstawowe zadania Wydziału:

 • wykonywanie zadań związanych z edukacją publiczną oraz sprawowaniem nadzoru nad działalnością podległych placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych, w tym w szczególności:
  • realizowanie zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem i likwidacją szkół i placówek oświatowych, zapewnienie organizacji kształcenia, wychowania i opieki zgodnie z przepisami prawa, nadzór nad działalnością szkół i placówek,
  • prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek,
  • prowadzenie spraw związanych z nadawaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, w tym organizacja i przeprowadzanie egzaminów oraz koordynowanie i monitorowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • prowadzenie spraw związanych z pomocą zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat,
  • prowadzenie spraw związanych z nagradzaniem oraz pomocą materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym,
  • sporządzanie analizy opisowej dotyczącej realizacji budżetu w zakresie właściwości wydziału;
 • prowadzenie spraw związanych z działalnością szkół i placówek niepublicznych, w tym:
  • postępowań w sprawie ich wpisu lub skreślenia z ewidencji,
  • postępowań w sprawie nadawania uprawnień szkoły publicznej lub cofania tych uprawnień,
  • udzielania dotacji;
 • prowadzenie i nadzór statystyką oświatową w ramach Systemu Informacji Oświatowej oraz sporządzanie innych informacji statystycznych określonych przepisami prawa;
 • realizowanie zadań związanych z ochroną i promocją zdrowia:
  • realizacja uprawnień i zadań Powiatu jako organu założycielskiego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, prowadzenie spraw i obsługi Rady Społecznej SP ZOZ,
  • ustalanie rozkładu czasu pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów zapewniających dostępność do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej oraz święta i dni wolne od pracy;
 • koordynowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, wspieranie osób niepełnosprawnych i polityki prorodzinnej, współdziałanie w tym zakresie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz innymi placówkami pomocy społecznej;
 • prowadzenie zadań Powiatu związanych z rozwojem życia kulturalnego oraz ochroną dóbr kultury, w tym:
  • prowadzenie zadań organu założycielskiego w stosunku do powiatowych, samorządowych instytucji kultury,
  • prowadzenie zadań Powiatu z zakresu opieki nad zabytkami;
 • tworzenie warunków prawno - organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej i turystyki, organizowanie współzawodnictwa sportowego, turystycznego na terenie Powiatu oraz uczestnictwa we współzawodnictwie sportowo - turystycznym na terenie województwa i kraju;
 • prowadzenie ewidencji stowarzyszeń, organizacji i fundacji oraz sprawowanie nadzoru nad nimi, prowadzenie rejestrów uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej;
 • prowadzenie spraw dotyczących udzielania dotacji i wsparcia organizacjom i innym podmiotom na działalność kulturalną, sportową, turystyczną i ochronę zabytków;
 • sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy oraz transport zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych;
 • prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem zbiórek publicznych o zasięgu ponadgminnym na obszarze Powiatu;
 • współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zadań Starosty wynikających z ustaw dotyczących działań na rynku pracy.

Formularze, wnioski, pliki

Wzory formularzy i wniosków znajdą Państwo, a także inne dokumenty udostępniane Mieszkańcom przez Wydział Edukacji, Spraw obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki znajdą Państwo TUTAJ.

do góry