Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00

WRPO 2014-2020

zestaw znaków

Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 3 im. H. Kołłątaja w Szamotułach

9 października 2023 r. miejsce miał oficjalny odbiór inwestycji. W wydarzeniu uczestniczyli: Poseł Jakub Rutnicki, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski, Członkowie Zarządu Powiatu Szamotulskiego, Przewodniczący Powiatu Szamotulskiego Rafał Łanoszka, Dyrektor Zespołu Szkół nr. 3 w Szamotułach Aleksandra Lis - Łagodzińska.

W czerwcu 2022 r. podpisano umowy z dostawcami większości wyposażenia w ramach projektu, natomiast 15 lipca 2022 r. zakończono prace budowlane dokonując protokolarnego odbioru robót. W części zamówienia, dla których nie wybrano dostawców przeprowadzone zostało w postępowanie uzupełniające, w wyniku którego w grudniu 2022 r. podpisano ostatnie umowy na wyposażenie. Proces dostaw i montażu pracowni zakończył się w lutym 2023 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 września 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na część dotyczącą robót budowlanych w budynku pracowni kształcenia zawodowego Zespołu Szkół nr 3 im. H. Kołłątaja w Szamotułach. Prace obejmujące roboty zewnętrzne, wewnętrzne i instalacje planowo potrwają do 20 kwietnia 2022 r.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 czerwca 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego podpisano umowę na dofinansowanie zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, poddziałania 9.3.2. Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego.

Powiat Szamotulski pozyskał wsparcie w wysokości 85% szacunkowej wartości zadania, tj. 5.002.242,91 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę jakości kształcenia zawodowego poprzez modernizację pracowni zawodowych:

 • obrabiarek numerycznych (CNC),
 • obrabiarek konwencjonalnych,
 • obróbki ręcznej oraz wiertarek elektrycznych,
 • spawalnictwa,
 • elektrycznych,

 która obejmować będzie:

 • roboty zewnętrzne (elewację, stolarkę, roboty murowe, izolację fundamentów,
  dach i zagospodarowanie terenu),
 • roboty wewnętrzne (posadzki, roboty murowe, ściany, sufity, stolarkę),
 • instalacje (sanitarną wod-kan, ogrzewania, wentylacji mechanicznej, deszczowej
  i elektroenergetycznej),
 • wyposażenie.

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne

Powiat Szamotulski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne”.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie elektronicznych usług publicznych wspierających realizację zadań, jakie ma w swoim zakresie kompetencji Służba Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szamotulskiego.

Projekt obejmuje działania związane z rozbudową infrastruktury technicznej Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) oraz Systemu PZGiK o nowe dedykowane moduły do prowadzenia i udostępniania danych z baz danych PZGIK, budowy rejestrów przestrzennych opartych o dane PZGiK, świadczenia elektronicznych usług publicznych na rzecz klienta Służby Geodezyjnej i Kartograficznej - indywidulanego oraz instytucjonalnego. Zakres planowanych do wdrożenia e-usług obejmie między innymi takie e-usługi jak:

 • obsługa zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej (tzw. portal geodety),
 • obsługa roboczej bazy danych,
 • obsługa wniosków komorników o udostępnienie danych z bazy danych EGiB (tzw. portal komornika),
 • obsługa autoryzowanego dostępu do bazy danych PZGiK w zakresie EGiB (danych geometrycznych oraz podmiotowych),
 • obsługa powszechnego dostępu do danych baz danych PZGiK w zakresie określonym przez przepisy ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (IIP), co w szczególności dotyczy danych katastralnych - mapy ewidencyjnej,
 • usługa udostępniania materiałów oraz danych PZGiK w formule tzw. sklepu internetowego,
 • obsługa wniosków rzeczoznawców majątkowych o udostępnienie danych z bazy danych EGiB w zakresie RCiWN,
 • obsługa wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (tzw. portal projektanta).

Celem zwiększenia efektywności realizowanych przez Wnioskodawcę czynności administracyjnych, budowany System PZGiK zostanie zintegrowany w wydzielonym zakresie z platformą ePUAP w celu wykorzystania profilu zaufanego do procesu uwierzytelnienia użytkowników e-usług oraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów.

Beneficjentami ostatecznymi - odbiorcami dostarczonych w ramach projektu rozwiązań i e-usług będą pracownicy Wnioskodawcy oraz pracownicy innych organów i jednostek organizacyjnych administracji publicznej, mieszkańcy powiatu szamotulskiego i województwa wielkopolskiego oraz grupy zawodowe prowadzące działalność na terenie powiatu szamotulskiego lub realizujące zadania i zlecenia z zakresu spraw, dla których właściwa do ich prowadzenia jest Służba Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szamotulskiego. Dotyczy to takich grup zawodowych jak: geodeci, komornicy, rzeczoznawcy, projektanci.

Całkowita wartość projektu: 1 854 072,45 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 419 051,57 zł

Przebudowa drogi powiatowej 1859P Pamiątkowo - Żydowo w miejscowości Pamiątkowo na odcinku o długości 560 mb

Prace w ramach zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej 1859P Pamiątkowo - Żydowo w miejscowości Pamiątkowo na odcinku o długości 560 mb” zakończono 19 kwietnia a odbioru technicznego dokonano 26 kwietnia. Wartość inwestycji wyniosła ponad 1,5 mln. zł a na jej realizację pozyskano ponad 900 tys. zł dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014- 2020.

Droga Pamiątkowo - Żydowo

Pamiątkowo - Żydowo fot.2

 ---------------------

 

Końcowy etap realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859P Pamiątkowo - Żydowo w miejscowości Pamiątkowo na odcinku o długości 560 mb” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 5 Transport, Działania 5.1 Infrastruktura Drogowa Regionu, Poddziałanie 5.1.2 Wzmocnienie Regionalnego Układu Powiązań Drogowych (drogi powiatowe i gminne).

Termin zakończenia prac: 15 kwietnia 2018 r. 

Pamiątkowo - Żydowo fot.3

Pamiątkowo - Żydowo fot.4 Pamiątkowo - Żydowo fot.5

 ------------------------------

 

21 lutego 2018 r. przekazano plac budowy dla zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1859P Pamiątkowo - Żydowo  w miejscowości Pamiątkowo na odcinku o długości 560 mb”. Rozpoczęcie robót przez wykonawcę (Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A.) nastąpiło w czwartek 22 lutego i potrwa zgodnie z umową do 15 kwietnia br.

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 5 Transport, Działania 5.1 Infrastruktura Drogowa Regionu, Poddziałanie 5.1.2 Wzmocnienie Regionalnego Układu Powiązań Drogowych (drogi powiatowe i gminne).

Pamiątkowo - Żydowo fot. 6

Pamiątkowo - Żydowo fot.7

Pamiątkowo - Żydowo fot.8 

Pamiątkowo - Żydowo fot.9

Pamiątkowo - Żydowo fot.10

 -----------------------------

 

W dniu 30 maja 2017 roku podpisana została umowa o dofinansowanie zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1859P Pamiątkowo - Żydowo w miejscowości Pamiątkowo na odcinku o długości 560 mb”. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 5 Transport, Działania 5.1 Infrastruktura Drogowa Regionu, Poddziałanie 5.1.2 Wzmocnienie Regionalnego Układu Powiązań Drogowych (drogi powiatowe i gminne).

Wartość projektu wynosi ponad 1,2 mln zł., z czego dofinansowanie stanowi ponad 900 tys. zł. tj. 75% kosztów kwalifikowanych zadania. Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej nr 1859P Pamiątkowo - Żydowo na odcinku od skrzyżowania z linią kolejową do skrzyżowania z drogą gminną ul. Boczną w miejscowości Pamiątkowo o długości 560 mb. W ciągu projektowanej przebudowy obecnie znajduje się droga o złym stanie technicznym. Na całości odcinka drogi wytworzyły się deformacje warstw nawierzchni jezdni uniemożliwiające jej prawidłowe odwodnienie. Występują przełomy, liczne deformacje, spękania i ubytki na krawędzi jezdni oraz ślady robót związanych z infrastrukturą i naprawami cząstkowymi ograniczając prędkość przejazdową do 30 km/h. Obecnie wzdłuż drogi nie ma poboczy utwardzonych, ani pasa awaryjnego.

W wyniku realizacji zadania powstanie przebudowana droga powiatowa nr 1859P Pamiątkowo - Żydowo. Przedsięwzięcie inwestycyjne objęte projektem przewiduje: uzupełnienie, wzmocnienie i poszerzenie konstrukcji istniejącej jezdni do szerokości 5,50 m na całym odcinku, przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 2048P na typ rondo, budowę ciągów pieszo - rowerowych, ułożenie krawężników i zjazdów oraz uporządkowanie zieleni w obrębie pasa drogowego. Zakres rzeczowy przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmuje również odwodnienie drogi. Ponadto w ramach tej inwestycji przewiduje się oznakowanie pionowe i poziome drogi.

Głównym celem projektu jest poprawa warunków dla transportu drogowego mających zwiększyć dostępność wewnątrzregionalną a także dostępność regionu do krajowego i europejskiego systemu komunikacji drogowej, szczególnie przez wzmocnienie powiązań z kolejową siecią TEN - T. Poprawa parametrów technicznych drogi przyczyni się do ograniczenia poziomu hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Ponadto wykonanie odwodnienia i kanalizacji deszczowej na całym odcinku drogi zapewni prawidłowe odprowadzenie wód deszczowych z drogi i terenów utwardzonych, a tym samym ograniczy ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych. W ramach projektu zastosowane zostaną także rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną oraz ograniczające emisję gazów cieplarnianych, poprzez wykorzystanie energii słonecznej. Wybudowanie ciągu pieszo - rowerowego wpłynie bezpośrednio na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.    

 -----------------------------------

 

W wyniku rozstrzygnięcia postepowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zaprojektuj i wybuduj,        16 października 2017 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Mostowych S.A. z Szamotuł, na wykonanie prac w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859P Pamiątkowo - Żydowo w miejscowości Pamiątkowo na odcinku o długości 560 mb”, dofinansowywanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014 - 2020, Oś. Priorytetowa 5 Transport, Działania 5.1 Infrastruktura Drogowa Regionu, działanie 5.1.2 Wzmocnienie Regionalnego Układu Powiązań Drogowych (drogi powiatowe i gminne).

Zadanie obejmuje roboty budowlane wraz z projektem budowlanym. Wykonane zostaną min.: uzupełnienie, wzmocnienie i poszerzenie konstrukcji istniejącej jezdni do szerokości 5,50 m, przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 2048P na skrzyżowanie typu rondo oraz wybudowanie ciągów pieszo - rowerowych i uporządkowanie zieleni w obrębie pasa drogowego. W ramach projektu przewiduje się również odwodnienie drogi oraz oznakowanie poziome i pionowe jezdni.

Wszystkie działania wpłyną bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa ruchu, a także warunków dla transportu drogowego, zwiększając tym samym dostępność wewnątrzregionalną oraz dostępność regionu do krajowego i europejskiego systemu komunikacji drogowej, szczególnie przez wzmocnienie powiązań z kolejową siecią TEN - T.

Planowany termin zakończenia projektu - wrzesień 2018 r.

Całkowita wartość robót wg umowy z wykonawcą 1.520.000,00 zł.

 

W ramach projektu, w wyniku przeprowadzonego zamówienia w trybie postępowania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad ww. zadaniem, dnia 16 października 2017 r. podpisana została także umowa z Vegur Magdalena Nowak. 

 Pamiątkowo - Żydowo fot.11

 

 

 zestaw znaków dla Europejskiego Funduszu Społecznego

ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Metropolii Poznań

 

plakat informacyjny dla projektu ENIGMA

Na podstawie art. 33 ust. 4 a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146, z późn. zm.) Powiat Szamotulski, z dniem 01.07.2020 r. przystąpił do realizacji projektu nr RPWP.08.01.04-30-0005/19 pt. "ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań" w charakterze Partnera. Wnioskiem objęte zostały dwa licea szamotulskie: Gimnazjum i Liceum im. Piotra Skargi - Zespół Szkół nr 1 w Szamotułach oraz II LO - Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach.

Uzasadnieniem przystąpienia do realizacji projektu jest potrzeba dostosowania oferty edukacyjnej szkół licealnych do potrzeb uczniów i lokalnego rynku pracy poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych w zakresie sprzętu i wyposażenia niezbędnego do nauki metodą eksperymentu, wsparcie nauczycieli w zakresie podwyższenia kompetencji zawodowych, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów oraz działania mające na celu popularyzację matematyki i informatyki wśród uczniów. Wszystkie ww. zadania realizowane będą w okresie od 01.07.2020r. do 30.06.2023 r. Partnerem wiodącym projektu jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań, z siedzibą przy ul. Kościelnej 37, 60-537 Poznań, jest realizowany w ramach Poddziałania 8.1.4. Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 21/22 ruszyła również realizacja projektu współpracy w szkołach  pn. „ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Metropolii Poznań”. Dostawy zamówionego w ramach doposażenia pracowni w szkołach powiatowych sprzętu realizowane były od  września do grudnia 2021 r. i obejmowały m.in.: nowe meble, przybory geometryczne, tablice suchościeralne, sprzęt elektroniczny (tj. tablice interaktywne, urządzenia wielofunkcyjne, projektory czy komputery), a także zestawy do nauki kodowania LEGO. Powiat Szamotulski na ten cel wydatkował 190.588,06 zł

Równolegle w szkołach przeprowadzono rekrutację wśród nauczycieli i uczniów w efekcie czego od listopada 2021 r. w ramach projektu uruchomiono dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki.

Projekt jest dofinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 oraz z Budżetu Państwa.

Całkowita wartość zadania: 2 259 384,52 zł

Pula środków przeznaczonych dla Powiatu Szamotulskiego: 289 680,93 zł

 

do góry