Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Urząd/Wydziały/Architektury i Budownictwa

Architektury i Budownictwa

Zakres działalności Wydziału

Dyrektor Karolina Schmidt

Podstawowe zadania Wydziału:

 • nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów prawa budowlanego,
 • sprawdzaniem projektów budowlanych w zakresie  zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska  w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie prawo ochrony środowiska,
  ustaleniami uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej,
 • sprawdzaniem zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
 • weryfikowaniem kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz odpowiednich zaświadczeń, oświadczeń projektantów i projektantów sprawdzających,
 • prowadzeniem rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rozbiórkę, rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę, rejestru zgłoszeń budowy oraz rejestru wniosków, decyzji i zgłoszeń RWDZ,
 • uczestniczeniem na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianiem wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
 • wydawaniem decyzji o zatwierdzeniu projektów budowlanych i pozwoleń na budowę,
 • przyjmowaniem zgłoszeń o budowie obiektów oraz wykonywaniu robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę,
 • przyjmowaniem zgłoszeń z projektem budowlanym,
 • przyjmowaniem zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego, wydawaniem pozwoleń na rozbiórkę na wniosek inwestora,
 • wydawaniem pozwoleń na budowę, przenoszeniem pozwolenia na budowę na innego inwestora oraz orzekaniem o wygaśnięciu pozwolenia na budowę,
 • wydawaniem decyzji zezwalającej na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości do budynku lub lokalu w celu wykonania robót budowlanych,
 • przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania,
 • wydawaniem zaświadczeń stwierdzających, że dany lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym,
 • wydawaniem dzienników budowy.”

 

Formularze, wnioski, pliki

Wzory formularzy i wniosków znajdą Państwo, a także inne dokumenty udostępniane Mieszkańcom przez Wydział Architektury i Budownictwa znajdą Państwo TUTAJ.

 

 

 

do góry