Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Środki z Budżetu Państwa/ENIGMA-Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w (..)

ENIGMA-Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Plakat informujący o dofinansowaniu

 

Na podstawie art. 33 ust. 4 a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146, z późn. zm.) Powiat Szamotulski, z dniem 01.07.2020 r. przystąpił do realizacji projektu nr RPWP.08.01.04-30-0005/19 pt. "ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań" w charakterze Partnera. Wnioskiem objęte zostały dwa licea szamotulskie: Gimnazjum i Liceum im. Piotra Skargi - Zespół Szkół nr 1 w Szamotułach oraz II LO - Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach.

Uzasadnieniem przystąpienia do realizacji projektu jest potrzeba dostosowania oferty edukacyjnej szkół licealnych do potrzeb uczniów i lokalnego rynku pracy poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych w zakresie sprzętu i wyposażenia niezbędnego do nauki metodą eksperymentu, wsparcie nauczycieli w zakresie podwyższenia kompetencji zawodowych, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów oraz działania mające na celu popularyzację matematyki i informatyki wśród uczniów. Wszystkie ww. zadania realizowane będą w okresie od 01.07.2020r. do 30.06.2023 r. Partnerem wiodącym projektu jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań, z siedzibą przy ul. Kościelnej 37, 60-537 Poznań, jest realizowany w ramach Poddziałania 8.1.4. Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

do góry