Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00

Rynek pracy

 

Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach

ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Tel: +48 061 10 18 100
Fax: +48 061 29 22 863

Telefon dla pracodawców zgłaszających oferty pracy oraz dla osób poszukujących ws. dostępnych ofert pracy:
+48 728 475 646

E-mail: 

www.szamotuly.praca.gov.pl

 

Godziny otwarcia PUP w Szamotułach:

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Rejestracja osób bezrobotnych:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

 

 

AKTUALNE KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA:

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIA

 

Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach od 15.04.2020r. prowadzi nabór wniosków na następujące formy pomocy:

 

 1. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych, przyznawane na podstawie art. 15zzc ustawy z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przeznaczone jest dla przedsiębiorcy, który jest osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. 
 2. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy, przyznane na podstawie art.15zzb ustawy z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wnioski mogą składać pracodawcy, których miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na terenie powiatu szamotulskiego.
 3. Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19, przyznane na podstawie art.15zze ustawy z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wnioski składać mogą organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 
Wnioski należy składać

 • w wersji elektronicznej poprzez platformę gov.pl(Tarcza antykryzysowa);
 • w wersji papierowej poprzez operatora pocztowego lub bezpośrednio w urzędzie do skrzynki podawczej umieszczonej w siedzibie urzędu na I piętrze;
 • w terminie 14 dni od dnia 15.04.2020 r.

Zadania realizowane są w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Informacje szczegółowe: www.szamotuly.praca.gov.pl w zakładce aktualności.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

 

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZAMOTUŁACH

ogłasza nabór wniosków o udzielnie

POŻYCZKI NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MIKROPRZEDSIĘBIORCY


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach ogłasza nabór wniosków o udzielenie ze środków Funduszu Pracy pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, określonej w art. 15 zzd ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020r. poz. 578).

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),

i prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami, który można pobrać z zakładki https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka należy złożyć w urzędzie właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, korzystając z następujących metod:

 • drogą elektroniczną korzystając w platformy https://gov.pl
 • przesyłając pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 1, 64-500 Szamotuły,
 • wkładając, w zaklejonej kopercie, do skrzynki podawczej umieszczonej w budynku urzędu na I piętrze z adnotacją "pożyczka".       

W przypadku pytań, proszę o kontakt:

 1. Monika Ferster - kom. 728 961 889
 2. Magdalena Magdziarek - kom. 795 411 758

 

 

do góry