Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Urząd/Wydziały/Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Zakres działalności Wydziału

Dyrektor Małgorzata Prange

Zadania Wydziału:

 1. W zakresie prawa ochrony środowiska:
 • prowadzenie spraw związanych z powiatowym programem ochrony środowiska, który podlega uchwaleniu przez Radę Powiatu;
 • przygotowywanie uchwał Zarządu Powiatu, opiniujących gminne projekty programów ochrony środowiska;
 • identyfikacja i wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;
 • prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach;
 • prowadzenie postępowań dotyczących wydawania pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwórca wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie i ich zmiany;
 • prowadzenie postępowań dotyczących wydawania pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwórca wytwarza powyżej 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie i ich zmiany;
 • prowadzenie postępowań dotyczących wydawania pozwoleń zintegrowanych;
 • przegląd pozwoleń zintegrowanych;
 • prowadzenie postępowań dotyczących wydawania pozwoleń w zakresie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwoleń na wytwarzanie odpadów; wprowadzanie gazów lub pyłów, pozwoleń zintegrowanych;
 • wzywanie do niezwłocznego zaniechania naruszeń w określonym terminie, jeżeli instalacja nie jest należycie eksploatowana, przez co stwarza zagrożenie pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, w tym m. in. jeśli wytwórca odpadów narusza przepisy ustawy lub działa w sposób niezgodny z posiadanym pozwoleniem na wytwarzanie odpadów;
 • prowadzenie postępowań dotyczących wydawania pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
 • przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne;
 • wzywanie do niezwłocznego zaniechania naruszeń w określonym terminie, jeżeli instalacja nie jest należycie eksploatowana, przez co stwarza zagrożenie pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, w tym m. in. jeśli podmiot eksploatujący instalację narusza przepisy ustawy lub działa w sposób niezgodny z posiadanym pozwoleniem na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
 • ustalenie w drodze decyzji, wymagań z zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska;
 • przyjmowanie wyników pomiarów wielkości emisji, o ile parametry te mają szczególne znaczenie ze względu na potrzebę systematycznej kontroli wielkości emisji,
 • nakładanie w drodze decyzji, na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów emisji wykraczających poza określone obowiązki, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych;
 • prowadzenie postępowań dotyczących wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu poza zakładem, w przypadku jego przekroczenia;
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu programów ochrony powietrza;
 • prowadzenie postępowań dotyczących wydawania decyzji o wygaśnięciu pozwoleń, ich cofnięciu lub ograniczeniu;
 • prowadzenie postępowań dotyczących wydawania decyzji zobowiązujących do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego;
 • prowadzenie postępowań dotyczących wydawania decyzji nakładającej na podmiot korzystający ze środowiska, który negatywnie oddziałuje na środowisko, obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego;
 • sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu.

 

 1. W zakresie ustawy o odpadach:
 • prowadzenie postępowań dotyczących wydawania zezwoleń na zbieranie odpadów i ich zmiany;
 • prowadzenie postępowań dotyczących wydawania zezwoleń na przetwarzanie odpadów (odzysk, unieszkodliwianie) odpadów i ich zmiany;
 • wzywanie do niezwłocznego zaniechania naruszeń w określonym terminie, jeżeli posiadacz odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów narusza przepisy ustawy lub działa w sposób niezgodny z posiadanym zezwoleniem na zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
 • prowadzenie postępowań dotyczących wydawania decyzji o cofnięciu bez odszkodowania zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie odpadów;
 • przeprowadzanie kontroli przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacji;
 • przeprowadzanie kontroli przed wydaniem zezwolenia na zbieranie odpadów;
 • uzgadnianie z odpowiednimi organami wniosków dot. wydania lub zmiany zezwoleń na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów;
 • prowadzenie postępowań dotyczących wydawania decyzji nakazujących usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania w odniesieniu do decyzji wydanych przez Starostę Szamotulskiego;
 • prowadzenie postępowań dotyczących wydawania decyzji nakazujących niezwłoczne usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska w odniesieniu do decyzji wydanych przez Starostę Szamotulskiego;
 • prowadzenie postępowań dotyczących wydawania decyzji nakładających na sprawcę wypadku obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami z wypadków, w tym obowiązek przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpadów - jeśli wymagają tego względy ochrony życia, zdrowia ludzi lub środowiska;

 

 1. W zakresie ustawy o lasach:
 • nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;
 • zlecanie wykonywania uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha oraz aneksów zmieniających uproszczone plany urządzenia lasów;
 • rozpatrywanie zastrzeżeń i wniosków wnoszonych w stosunku do uproszczonych planów urządzenia lasów, po ich wykonaniu;
 • prowadzenie postępowań dotyczących wydawania decyzji zatwierdzających uproszczone plany urządzenia lasów;
 • prowadzenie postępowań dotyczących wydawania decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej, na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha;
 • w przypadkach niewywiązywania się przez właścicieli lasów z obowiązków wynikających z ustawy lub z uproszczonych planów urządzenia lasów, prowadzenie postępowań dotyczących wydawania decyzji określających ich obowiązki i nakazujących wypełnianie tych obowiązków;
 • zarządzanie z urzędu lub na wniosek nadleśniczego, wykonania na koszt właściwych nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych wystąpieniem organizmów szkodliwych, w stopniu zagrażającym trwałości tych lasów;
 • prowadzenie na wniosek właściciela lasu postępowań dotyczących wydawania decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasów lub decyzją określającą zadania gospodarcze;
 • prowadzenie postępowań dotyczących wydawania decyzji o zmianie lasu na użytek rolny, na wniosek właściciela lasu, w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów;
 • prowadzenie postępowań dotyczących wydawania decyzji, uznających las za ochronny lub pozbawiających go tego charakteru, po uzgodnieniu z właścicielem lasu i po zasięgnięciu opinii rady gminy;

 

 1. W zakresie prawa geologicznego i górniczego:
 • prowadzenie postępowań dotyczących wydawania koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20.000m³;
 • prowadzenie postępowań dotyczących wydawania decyzji zatwierdzających projekt robót geologicznych;
 • przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi;
 • prowadzenie postępowań dotyczących wydawania decyzji zatwierdzających dokumentację geologiczną złoża kopaliny, hydrogeologiczną lub geologiczno - inżynierską;
 • przyjmowanie innej dokumentacji geologicznej i przesyłanie pozostałym właściwym miejscowo organom administracji geologicznej;
 • ustalanie opłaty podwyższonej za działalność wykonywaną bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych;
 • prowadzenie postępowań dotyczących wydawania, w szczególnych przypadkach, decyzji zobowiązującej do wykonania obowiązku obmiaru wyrobisk;
 • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem informacji dotyczących opłat eksploatacyjnych i sprawdzaniem prawidłowości ich sporządzania;
 • prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zatwierdzonych projektów i dokumentacji hydrogeologicznych.

 

 1. W zakresie prawa łowieckiego:
 • wydawanie zgody na okres do 6 miesięcy na przetrzymywanie zwierzyny osobie, która weszła w jego posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała, mając na celu potrzebę podjęcia koniecznej opieki i leczenia;
 • przygotowywanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców;
 • prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich;
 • prowadzenie postępowań dotyczących wydawania decyzji na odłów, odłów wraz z uśmierceniem lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.

 

 1. W zakresie ochrony przyrody:
 • popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie;
 • prowadzenie postępowań dotyczących wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości, będących własnością gminy;
 • kontrola nasadzeń drzew i krzewów określonych w decyzji starosty;
 • prowadzenie postępowań dotyczących wydawania decyzji o ponownym wykonaniu nasadzeń oraz decyzji o umorzeniu opłat;
 • prowadzenie rejestru żywych zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków.

 

 1. W zakresie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko:
 • prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych z zakresu ochrony środowiska;
 • udostępnianie informacji o środowisku;
 • wydawanie postanowień dotyczących przedsięwzięć innych niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

 

 1. W zakresie prawa wodnego, rybactwa śródlądowego i rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m:
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem i kontrolą nad działalnością spółek wodnych;
 • prowadzenie spraw dotyczących spółek wodnych w zakresie zatwierdzania statutu, składek, rozwiązywania spółek i wyznaczania jej likwidatora, ustalania świadczeń na rzecz spółek;
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji spółkom wodnym;
 • wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;
 • prowadzenie postępowań dotyczących wydawania zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych;
 • wyrażanie zgody na ustawienie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie;
 • przygotowywanie wniosku o powołanie Społecznej Straży Rybackiej oraz prowadzenie bieżących spraw związanych ze Społeczną Strażą Rybacką;
 • prowadzenie postępowań związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m;
 • przyjmowanie zgłoszeń zbycia/nabycia jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

 

 1. W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz transportu kolejowego:
 • prowadzenie postępowań dotyczących wydawania decyzji o usunięciu drzew lub krzewów w sąsiedztwie linii kolejowych;
 • wydawanie postanowień w sprawie zgody na odstępstwo od odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów;
 • sporządzanie opinii do projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, inwestycji celu publicznego w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem mas ziemnych i złóż kopalin.

 

 1. W zakresie rolnictwa
 • współpraca z jednostkami i organizacjami rolniczymi;
 • współpraca z Izbą Rolniczą w zakresie przygotowywania projektów przepisów oraz przyjmowania wniosków i opinii w tym zakresie;
 • współpraca w zakresie organizacji hodowli i rozwoju produkcji roślinnej i zwierzęcej.

 

 

 1. W pozostałym zakresie:
 • prowadzenie postępowań dotyczących wydawania zezwoleń na wykorzystanie, zbycie lub zakup uprawnień do emisji substancji objętych systemem;
 • prowadzenie postępowań dotyczących wydawania decyzji na czasowe wykluczenie z systemu handlu uprawnieniami emisji;
 • wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych;
 • zatwierdzanie planu monitorowania wielkości emisji oraz planu metodyki monitorowania;
 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem usuwania wyrobów zawierających azbest z posesji osób fizycznych;
 • wydawanie zaświadczeń na temat informacji o lasach ujętych w uproszczonych planach urządzania lasu, lub objętych decyzją zatwierdzającą zadania z zakresu gospodarki leśnej, w związku z art. 37a ust. 1 ustawy o lasach;
 • prowadzenie spraw związanych z wypłatą ekwiwalentu za zalesianie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych;
 • prowadzenie postępowań dotyczących wydawania decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków na nowego właściciela zalesionego gruntu;
 • przygotowywanie i przesyłanie obowiązujących sprawozdań statystycznych o lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;
 • współpraca z organami ścigania w sprawach z zakresu zadań wydziału.”

 

Formularze, wnioski, pliki

Wzory formularzy i wniosków znajdą Państwo, a także inne dokumenty udostępniane Mieszkańcom przez Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa znajdą Państwo TUTAJ.

do góry