Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Logotypy: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Cyfrowy Powiat

W marcu 2023 r. podpisano umowy z dostawacami wyposażenia zadania związanego z zakupem i instalacją sprzętu ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, których realizację zakończono w czerwcu 2023 r.

Całkowita wartość zadania po przetargu wyniosła 274.720,50 zł.

Część sprzętu zakupionego w ramach programu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 września 2022 r. podpisana została umowa o powierzenie grantu sfinansowanego w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, konkurs grantowy „Cyfrowy Powiat”.

Powiat Szamotulski w ramach grantu pozyskał wsparcie w kwocie 275.235,00 zł stanowiące 100% szacunkowej wartości zadania. Realizację projektu zaplanowano do 31.10.2022 r.

baner informujący o realizacji programu Cyfrowy Powiat

Zakup laptopów z oprogramowaniem dla uczniów i nauczycieli placówek oświatowych Powiatu Szamotulskiego do realizacji zdalnych zajęć edukacyjnych

 

Plakat: Powiat Szamotulski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

27 kwietnia 2020 roku podpisana została umowa o powierzenie grantu dla zadania pn „Zakup laptopów z oprogramowaniem dla uczniów i nauczycieli placówek oświatowych Powiatu Szamotulskiego do realizacji zdalnych zajęć edukacyjnych”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014-2020, Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

W ramach projektu Powiat Szamotulski zakupił 34 laptopy oraz 14 pakietów Microsoft Office o łącznej wartości 99 744,00 zł i otrzymał na ten cel 100 % dofinansowania. Zakupiony sprzęt komputerowy zostanie przekazany do czterech szamotulskich oraz dwóch wronieckich, powiatowych jednostek oświatowych, zgodnie ze zgłoszonym przez dyrektorów jednostek zapotrzebowaniem.

Głównym celem operacji jest użyczenie sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przez ucznia lub nauczyciela w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty związanym z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Po zakończeniu nauczania zdalnego jednostki oświatowe, które otrzymały wsparcie w ramach projektu wykorzystywać będą zakupiony sprzęt w działalności edukacyjnej szkoły jako pomoc dydaktyczną. 

 

 

 

do góry