Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Rada Powiatu Szamotulskiego udzieliła absolutorium za rok (..)

Rada Powiatu Szamotulskiego udzieliła absolutorium za rok 2019 Zarządowi Powiatu Szamotulskiego

24 Czerwca 2020

Dzisiaj tj. 24 czerwca br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Szamotułach miała miejsce XV sesja Rady Powiatu Szamotulskiego. Po stwierdzeniu prawomocności sesji, powołaniu Sekretarza obrad oraz przyjęciu protokołu z ostatniej sesji Rady Powiatu Szamotulskiego, przystąpiono do sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 21 maja do 16 czerwca 2020 r. Kolejnym punktem było sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Szamotulskiego.  Program dzisiejszych obrad był wyjątkowo obszerny. Jednak najistotniejszy punkt stanowiły: podjęcie przez Radnych uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Szamotulskiego wotum zaufania oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu Szamotulskiego z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za rok2019. W wyniku głosowania Rada Powiatu Szamotulskiego udzieliła  Zarządowi Powiatu Szamotulskiego absolutorium za 2019 rok. Na dzisiejszej XV sesji Rady Powiatu Szamotulskiego podjęto również następujące uchwały:

- w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szamotułach,

 -  w sprawie zatwierdzenia „Programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar  przemocy w rodzinie w Powiecie Szamotulskim na lata 2020-2025”,

 - w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/272/2018 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szamotulskim (V) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z  Europejskiego Funduszu Społecznego, zmienionej uchwałami: Nr VI/56/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 maja 2019 r. oraz IX/101/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 października 2019 r.,

- w sprawie zmiany uchwały nr VI/55/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie szamotulskim (V) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach osi priorytetowej 6 Rynek pracy Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zmienionej uchwałą nr IX/102/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 października 2019 r.

 - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Szamotulski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2020 - 2037,

- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok.

 

do góry