Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00

Wydarzenia

terminarz dnia 22.06.2022

Kategoria: URZĄD
Data: 2022-06-22
Godzina: 13:00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Powiatu Szamotulskiego.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Szamotulskiego w okresie od 17 maja 2022 r. do 15 czerwca 2022 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Szamotulskiego.
 7. Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Szamotulskiego za rok 2021.
 8. Debata nad raportem o stanie Powiatu Szamotulskiego za rok 2021:
  • głosy radnych,
  • głosy mieszkańców*.
   1. *Na podstawie art. 30a ust. 6 i 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.
   2. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Szamotulskiego wotum zaufania.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu Szamotulskiego z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za rok 2021.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2021.
 4. Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Szamotulskiego na dzień 31 grudnia 2021 r.
 5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 6. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Szamotulskiego za rok 2021.
 7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szamotulskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Szamotulskiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Szamotulskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2022 - 2037.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok.
 12. Odpowiedź na interpelację zgłoszoną na poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie sesji.
do góry