Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00

Wydarzenia

terminarz dnia 29.12.2021

Kategoria: URZĄD
Data: 2021-12-29
Godzina: 15:00

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Szamotulskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/272/2018 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 18 września 2018r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szamotulskim (V) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zmienionej uchwałami: Nr VI/56/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 maja 2019r., Nr IX/101/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 października 2019r., Nr XV/143/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 24 czerwca 2020r., Nr XVII/160/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 października 2020r. oraz Nr XXIII/192/2021 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 kwietnia 2021r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Szamotulskiego w sprawie zmiany uchwały nr VI/55/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie szamotulskim (V) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach osi priorytetowej 6 Rynek pracy Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zmienionej uchwałą nr IX/102/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 października 2019 r. oraz uchwałą nr XV/144/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 24 czerwca 2020r.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.
Kategoria: URZĄD
Data: 2021-12-29
Godzina: 16:00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Powiatu Szamotulskiego.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Szamotulskiego w okresie od 8 grudnia do 22 grudnia 2021 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Szamotulskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2021 - 2037.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2022 - 2037.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych i Rady Powiatu Szamotulskiego na 2022 rok.
 13. Odpowiedź na interpelację i zapytania złożone podczas sesji Rady Powiatu.
 14. Interpelacje i zapytania.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zakończenie sesji.
do góry