Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/XVII Sesja Rady Powiatu Szamotulskiego

XVII Sesja Rady Powiatu Szamotulskiego

29 Października 2020

W środę, 28 października, punktualnie o godzinie 16:00 rozpoczęła się kolejna już prowadzona w trybie zdalnym Sesja Rady Powiatu Szamotulskiego.

Początek spotkania przebiegał pod znakiem sprawozdań. Do jednego z pierwszych omawianych w tym zakresie kwestii należała działalność Zarządu Powiatu w okresie od 7 września do 19 października 2020 r. Następnie zgromadzeni w sali sesyjnej radni wysłuchali sprawozdania z realizacji poszczególnych uchwał Rady Powiatu Szamotulskiego. Poruszono też m.in. kwestie funkcjonowania szkół prowadzonych przez Powiat Szamotulski, w tym wyników rekrutacji do klas pierwszych oraz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie działania Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach w roku 2019. Roku 2019 dotyczyło ponadto sprawozdanie z działań prowadzonych przez Kierowników Nadzorów Wodnych.

Ważnym elementem obrad były zmiany w budżecie Powiatu. Podjęta uchwała przewiduje m.in. zwiększenie wydatków o 424 627,55 zł oraz zmniejszenie dochodów o kwotę 1 405 864 zł, związane z brakiem możliwości sprzedaży w bieżącym roku nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż. Dokonano też zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2037. Nastąpiło wydłużenie okresu realizacji zadania „Wyposażenie środowisk informatycznych podmiotów leczniczych” o jeden rok, do końca 2021r., a niewykonane wydatki roku bieżącego w kwocie 186.508,45 zł, zwiększone o 3.000 zgodnie z prośbą Urzędu Marszałkowskiego, w celu zachowania płynności finansowej projektu, przeszły na rok kolejny. Zwiększono również wartość zadania „Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanych na przebudowę dróg powiatowych” o kwotę 150.000, do kwoty 450.000, którą planuje się wydatkować w przyszłym roku.

Podjęto również decyzję o dofinansowaniu przez Powiat Szamotulski zakupu ambulansu systemowego dla Zespołu Ratownictwa Medycznego, stacjonującego w Szamotułach. Kwota dofinansowania ma wynosić 100 000,00 zł.

Radni przyjęli ponadto uchwałę o zmianie uchwały nr XLIV/272/2018 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szamotulskim (V) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z  Europejskiego Funduszu Społecznego, zmienionej uchwałami: Nr VI/56/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 maja 2019 r., Nr IX/101/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 października 2019 r. oraz Nr XV/143/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 24 czerwca 2020 r.

Na posiedzeniu podjęto też temat opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

do góry