Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/XIII Sesja Rady Powiatu Szamotulskiego

XIII Sesja Rady Powiatu Szamotulskiego

26 Lutego 2020

W środę, 26 lutego, odbyła się pierwsza w tym roku Sesja Rady Powiatu Szamotulskiego.

Początek spotkania przebiegał pod znakiem sprawozdań. Do jednego z pierwszych omawianych w tym zakresie kwestii należała działalność Zarządu Powiatu w okresie 21.12.2019 - 14.02.2020 r. Następnie zgromadzeni w sali sesyjnej radni wysłuchali sprawozdania z realizacji poszczególnych uchwał, działalności komisji stałych Rady z lat 2018-2019 r. oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szamotulskiego za rok ubiegły. Poruszono też kwestię wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Szamotulski.

Ważnym elementem obrad były zmiany w budżecie Powiatu. Podjęta większością głosów uchwała przewiduje m.in. zwiększenie wydatków bieżących o 96 157,79 zł oraz adekwante do tej kwoty zmniejszenie wydatków majątkowych. Dokonano też zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2037. Aktualizacja dotyczyła wydatków na rok 2020 oraz jednoczesnego uaktualnienia limitów zobowiazań. Wprowadzone zmiany dotyczą zadania nr 1.1. 2.1 pn. „Wyposażenie środowisk wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

Radni przyjęli ponadto uchwałę o zmianie uchwały nr IX/98/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie „Programu współpracy Powiatu Szamotulskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” oraz o przyznaniu dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża i św. Mikołaja w Biezdrowie z budżetu Powiatu Szamotulskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane realizowane w roku 2020 przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Na posiedzeniu podjęto też temat przejęcia przez Powiat Szamotulski niektórych zadań Powiatu Międzychodzkiego w zakresie diagnostyki, orzecznictwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szczegóły przedsięwzięcia ma regulować porozumienie zawarte pomiędzy obydwoma Powiatami.

Jeden z najważniejszych punktów obrad stanowiły treści uchwał dotyczących planowanych likwidacji placówek edukacyjnych w Szamotułach oraz Wronkach. Dotyczyły one następujących szkół: Szkoły Policealnej Nr 1 we Wronkach (wchodzącej w skład wronieckiego Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich), Szkoły Policealnej Nr 2 we Wronkach (podlegającej wronieckiemu Zespołowi Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego), a także funkcjonującej w Szamotułach i Wronkach Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego. Temat ten, wzbudził dyskusję, szczególnie w zakresie dotyczącym likwidacji placówek kształcenia sportowego. Finalnie jednak obie uchwały przyjęto większością głosów.

 

do góry