Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

5 Czerwca 2019

Treść z grafiki:

Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz §6 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz Uchwały nr 265/2017 Zarządu Powiatu Szamotulskiego, z dnia 8 listopada 2017 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Szamotulskiego, usytuowanego w budynku położonym w Nojewie, gmina Pniewy, Zarząd Powiatu Szamotulskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego wraz z udziałem w części wspólnej, usytuowanego w budynku o funkcji mieszkalno-użytkowej, położonym w obrębie Nojewo, gmina Pniewy.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 2019 r., o godzinie 12:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szamotułach, przy ul. Wojska Polskiego 4, w budynku B, sala nr 7.

Opis nieruchomości:

Przeznaczony do sprzedaży lokal użytkowy usytuowany jest na parterze budynku położonego w Nojewie, gm. Pniewy, na działce ewidencyjnej nr 298/2, o pow. 0,1097 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1A/000612745/5. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 108,68 m2. Lokal składa się z ośmiu gabinetów lekarskich, dwóch toalet oraz korytarza. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz grzewczą. Pomieszczenia lokalu ogrzewane są systemem CO z piecem znajdującym się w kotłowni budynku. Do lokalu przynależą dwa pomieszczenia gospodarcze o łącznej pow. użytkowej 11.54 m2.

Sprzedaż lokalu następuje wraz ze sprzedażą udziału w wysokości 12022/20260 w części wspólnej nieruchomości.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Pniewach nr XXXIX/402/18, z dnia 26 kwietnia 2018 r., dla działki nr 298/2, położonej w Nojewie, wskazane są następujące kierunki i uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych i leśnych lub mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol RM/MN). Wyżej wymieniona działka nie znajduje się w obszarze rewitalizacji zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 ze zm.). Gmina Pniewy nie posiada gminnego programu rewitalizacji.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej i wolna jest od obciążeń na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza wynosi: 56.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
Sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości lokalowej zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).

Wadium wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej powyżej wysokości, w formie pieniądza, na rachunek bankowy sprzedającego - Powiatu Szamotulskiego, ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły, prowadzony przez Bank Spółdzielczy Duszniki nr 83 9072 0002 2004 0410 7149 0001, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 10 lipca 2019 r., wadium znajdowało się na rachunku bankowym Powiatu Szamotulskiego.

Przy wpłacie wadium należy wpisać tytuł wpłaty: „Przetarg Nojewo - lokal użytkowy” oraz dane wpłacającego, które muszą być zgodne z danymi uczestnika przetargu.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej, w przypadku cudzoziemców - osób prawnych odpis z właściwego rejestru uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego (wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy). Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonania czynności przetargowych (licytacji) konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, przedkładającego zgodę drugiego małżonka do dokonywania czynności przetargowej - licytacji.
Cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), powinien w przypadkach określonych ustawą, przed zawarciem warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości przedłożyć zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda jest wymagana, pod rygorem utraty wadium.

Uczestnik przetargu, przed przystąpieniem, obowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia oraz zapoznaniu się z przedmiotem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet cena nabycia nieruchomości. Pozostałych uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym przez sprzedającego w zawiadomieniu w celu podpisania umowy, Zarząd Powiatu Szamotulskiego może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo, w pieniądzu, na rachunek bankowy Powiatu Szamotulskiego, najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy sprzedaży.
Koszty zawarcia umowy notarialnej, związanej z nabyciem własności nieruchomości, w tym koszty sądowe oraz podatkowe, ponosi nabywca. Powierzchnia zbywanej nieruchomości określana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Nabywca przejmuje nieruchomości w stanie istniejącym.

Istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty oględzin. Szczegółowe informacje dotyczące zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Szamotułach, przy ul. Wojska Polskiego 4, budynku C, pokoje nr 115 i 113 oraz pod nr tel. 61 2 28 782; 781 w godzinach pracy urzędu.
Zarząd Powiatu Szamotulskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Szamotułach (budynek C, korytarz na I piętrze), na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Szamotułach (http://powiat-szamotuly.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Szamotułach oraz na stronie dziennika www.monitorurzedowy.pl, natomiast wyciąg z ogłoszenia został opublikowany w drukowanej prasie lokalnej.

Zarząd Powiatu Szamotulskiego.

do góry