Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Obrady XVI sesji Rady Powiatu Szamotulskiego

Obrady XVI sesji Rady Powiatu Szamotulskiego

17 Września 2020

16 września br.  o godz. 13.00 odbyły się  pierwsze po przerwie wakacyjnej obrady XVI sesji Rady Powiatu Szamotulskiego. Po otwarciu sesji,  stwierdzeniu  prawomocności sesji oraz przyjęciu wniosków o rozszerzenie punktów obrad nastąpiło powołanie Sekretarza obrad. Następnie dokonano przyjęcia protokołu z ostatniej sesji Rady Powiatu Szamotulskiego, sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Szamotulskiego oraz sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Szamotulskiego w okresie od 16 czerwca do 7 września 2020 r. Kolejnym ważnym punktem obrad była informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach w 2019 roku, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach w 2019 roku, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach w 2019 roku.

Następnie obrady przebiegały wg poniższego porządku obrad:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2020 - 2037.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/18/2018 z dnia 19 listopada 2018, zmienionej uchwałą Nr VII/68/2019, dotyczącej wyboru wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Powiatu Szamotulskiego, przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/17/2018 z dnia 19 listopada 2018, zmienionej uchwałą nr VII/70/2019, dotyczącej wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu Szamotulskiego, wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/18/2018 z dnia 19 listopada 2018, zmienionej uchwałami: Nr VII/68/2019, Nr XVI/153/2020, dotyczącej wyboru wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Powiatu Szamotulskiego, wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/18/2018 z dnia 19 listopada 2018, zmienionej uchwałami: Nr VII/68/2019, Nr XVI/153/2020, Nr XVI/155/2020, dotyczącej wyboru wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Powiatu Szamotulskiego, wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

Ponadto przedmiotem zainteresowania radnych były dwa projekty. Pierwszy, to projekt pod nazwą "Enigma - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań". Partnerami projektu jest Stowarzyszenie Metropoli Poznań (wiodący), Miasto Poznań, Powiat Śremski, Powiat Szamotulski, natomiast uczestnikami projektu po stronie powiatu jest Zespół Szkół nr 1 oraz Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach. Całkowita wartość projektu: 2.259.384,52 zł, kwota dofinansowania: 2.146.415,29 zł, natomiast udział finansowy Powiatu Szamotulskiego to: 279.180,93 zł.

Drugi, to realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach projekt pod nazwą "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020. Jego głównym celem jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Pozyskane środki finansowe w kwocie 422.855,00 zł przeznaczone zostały na  wsparcie podczas pandemii COVID-19 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Wsparcie trafi do 222 dzieci w 82 rodzinach zastępczych i 5 placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Na koniec był czas na odpowiedź na zapytanie zgłoszone na poprzedniej sesji Rady Powiatu, interpelacje oraz zapytania, wolne głosy i wnioski.

do góry