Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Absolutorium dla Zarządu Powiatu Szamotulskiego

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Szamotulskiego

22 Czerwca 2023

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Szamotulskiego

21 czerwca 2023r. odbyła się XLIV sesja Rady Powiatu Szamotulskiego.

Na początku sesji rozpatrzono sprawozdania: z działalności Zarządu Powiatu Szamotulskiego w okresie od 23 maja do 14 czerwca 2023 r. oraz realizacji uchwał Rady Powiatu Szamotulskiego.

Następnie zgromadzeni zapoznali się z raportem o stanie Powiatu Szamotulskiego za rok 2022, a także przeszli do debaty nad nim.

Wicestarosta Rafał Zimny podsumował ubiegłoroczne działania Powiatu Szamotulskiego:

- „Miniony rok 2022 to ogrom wykonanej urzędniczej pracy i pozyskanych środków na realizację wielu inwestycji oraz programów, które mają służyć mieszkańcom i przyczynić się do rozwoju naszego regionu. Dochody w wysokości ponad 117 mln zrealizowaliśmy powyżej 100% - a więc więcej niż było to zakładane! Szczególnie cieszy fakt, iż przekroczenie dochodów z uwagi na ich pochodzenie dotyczyło dochodów własnych.

Pozyskane dochody miały swoje odzwierciedlenie w równie wysokich wydatkach, których łączna wartość to ponad 121 mln a wykonanie to ponad 94%. Ubiegłoroczne wydatki inwestycyjne osiągnęły rekordowo wysoki poziom ponad 25 mln zł (co stanowi ponad 20% budżetu), z czego na infrastrukturę drogową przeznaczyliśmy ok. 17 mln a na oświatę ponad 6 mln. Na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowaliśmy ponad 1,7 mln zł, na bezpieczeństwo publiczne ponad 280 tys. zł. Na ochronę zdrowia przeznaczyliśmy 582 tys. zł, jako wkład własny do projektów realizowanych w szpitalu powiatowym o łącznej wartość ok 4 mln zł.  

Nasze inwestycje w przeważającej części były finansowane pozyskiwanymi środkami zewnętrznymi z funduszy rządowych, takich jak Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg czy Rządowy Fundusz Polski Ład, a także środkami europejskimi i samorządów lokalnych, które partycypowały w zadaniach drogowych. Pozyskaliśmy również środki na kolejne inwestycje, które realizujemy w roku bieżącym, wymienię tylko trzy z nich, każda z innego obszaru:

  • 847.909,31 zł (85%) na zadanie: Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach,
  • 890.866,30 zł (90%) na zadanie: Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach,
  • 259.384,52 zł (95%) na zadanie: Enigma - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań.

Złożone wnioski i praca wykonana w minionym roku daje realne szanse na kolejne dobre wieści o pozyskanych środkach w najbliższej przyszłości. Aktualnie oczekujemy na wyniki naborów zgłoszonych zamierzeń inwestycyjnych i remontowych na drogach oraz na ochronę zabytków. Z wniosków, które skutecznie aplikowaliśmy w 2022r. obecnie realizujemy na drogach powiatowych: przebudowę ulicy Konińskiej w Pniewach, ścieżkę pieszo-rowerową Ostroróg - Wielonek, rozpoczęliśmy przebudowę drogi Szamotuły-Górka i kończymy przebudowę drogi Wilczyna-Grzebienisko.

Ale nie tylko realizowaliśmy zadania tzw. twarde, widoczne i namacalne.  Poprzez PUP pozyskaliśmy środki w łącznej wysokości ponad 4 mln na działania aktywizacyjne dla bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym autorski pilotażowy projekt Mama pracuje oraz Bezpieczna przystań dla uciekających przed wojną z Ukrainy. Uzyskany w zrealizowanych projektach inwestycji w kapitał ludzki wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie 85% świadczy o wysokiej trafności i skuteczności podjętych działań czego konsekwencją jest poprawa kondycji zawodowej mieszkańców powiatu.  Natomiast PCPR dzięki pozyskaniu ok 200 tys. zrealizował szereg programów i usług skierowanych dla poprawy życia osób z niepełnosprawnościami i zapewnienie wsparcia dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej.” - podkreślał Wicestarosta.

W dalszej części posiedzenia, Rada podjęła uchwałę ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za rok 2022. Zapoznano się również z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej ws. budżetu oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej Powiatu Szamotulskiego ws. udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu.

Najistotniejszym punktem obrad sesji było zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu  Szamotulskiego za 2022 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Szamotulskiemu.

Wicestarosta Rafał Zimny, w imieniu Starosty Beaty Hanyżak i Zarządu, podziękował Radzie Powiatu Szamotulskiego za udzielenie absolutorium:

- Jako Zarząd Powiatu cieszymy się z tego, jak wiele zadań i programów udało się zrealizować i jak wiele środków na to pozyskać w minionym roku. Wiemy ile pracy wymagało to od naszych pracowników oraz  pracowników jednostek podległych, którym za zaangażowanie w imieniu Starosty i całego Zarządu serdecznie dziękuję. Jako doświadczeni samorządowcy mamy jednak świadomość, że pomimo tego co już zrobiliśmy nadal wiele ważnych i oczekiwanych społecznie działań jest przed nami. Zapewniam, że będziemy wyznaczać sobie nowe, ambitne cele i wnioskować o kolejne środki na ich realizację. Wszystkim Radnym Powiatowym dziękuję za Państwa pracę w terenie, cenne uwagi i spostrzeżenia oraz merytoryczną dyskusję”.

Podczas sesji wprowadzono także zmiany w budżecie Powiatu na 2023 rok.

do góry