Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Urząd/Wydziały/Budownictwa, Rolnictwa i Środowiska

Budownictwa, Rolnictwa i Środowiska

Zakres działalności Wydziału

Dyrektor Longin Lewandowski

Podstawowe zadania Wydziału:

 • sprawowanie nadzoru i kontroli architektoniczno-budowlanej w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzjami o warunkach zagospodarowania terenu oraz wymaganiami ochrony środowiska,
 • sprawowanie nadzoru i kontroli techniczno-budowlanej w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach budowlanych,
 • prowadzenie, publicznie dostępnego, wykazu danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska,
 • składanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych do Urzędu Statystycznego odnośnie rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania budynków,
 • kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji i wpisu na właściwą listę samorządu zawodowego,
 • udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
 • wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę budynków i budowli,
 • prowadzenie ujednoliconych rejestrów wniosków oraz decyzji o pozwoleniu na budowę i przekazywanie kopii tych rejestrów Wojewodzie Wielkopolskiemu,
 • uczestniczenie z organami nadzoru budowlanego w czynnościcach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie tym organom wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
 • zatwierdzanie projektów budowlanych,
 • przyjmowanie zgłoszeń w sprawie zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych,
 • nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego,
 • nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,
 • zgłaszanie psrzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozowolenia na budowę,
 • orzekanie o utracie ważności pozowlenia na budowę,
 • przenoszenie decyzji o pozowleniu na budowę na rzecz innej osoby,
 • nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia,
 • rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,
 • przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
 • uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych, w zakresie
  • linii zabudoway oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
  • przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publiczbego,
 • określanie w decyzjach o pozwoleniu na budowę składowisk odpadów, wymagań zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi, ochronę środowiska, ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich orza sposobu i terminu rekultywacji terenu,
 • potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,
 • potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego,
 • kształtowanie środowiska do zapewnienia współczesnym i przyszłym pokoleniom korzystych warunków życia oraz realizacji prawa do korzystania z zasobów środowiska i zachowania jego wartości,
 • gospodarowanie i ochrona zasobów wód powierzchniowych i głębinowych w zakresie ich powszechnego, zwykłego i szczególnego korzystania,
 • zezwalanie i sprawowoanie nadzoru nad amatorskimi połowami ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych,
 • zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów z terenów gminnych oraz Skarbu Państwa i kontrola przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania zasobów jej składników,
 • wydzierżawianie obwodów łowieckich oraz gospodarowanie populacjami zwierząt łownych zgodnie z zasadami ekologii i racjonalnej gospodarki leśnej,
 • ochrona i powiększanie zasobów leśnych oraz kontrola prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • minimalizownaie powstawania odpadów, usuwanie odpadów z miejsc powstawania a także wykorzystywanie lub unieszkodliwianie odpadów w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzsi oraz ochrone środowiska,
 • ochrona i kontrola złóż kopalin, wód podziemnych i innch składników środowiska w związku z wykonywaniem prac geologicznych i wydobywaniem koplain pospolitych.

Formularze, wnioski, pliki

Wzory formularzy i wniosków znajdą Państwo, a także inne dokumenty udostępniane Mieszkańcom przez Wydział Budownictwa, Rolnictwa i Środowiska znajdą Państwo TUTAJ.

do góry