Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Obrady XI sesji Rady Powiatu Szamotulskiego

Obrady XI sesji Rady Powiatu Szamotulskiego

18 Grudnia 2019

Obrady XI  sesji Rady Powiatu Szamotulskiego

18 grudnia br. odbyła XI sesja Rady Powiatu Szamotulskiego.

Po otwarciu sesji oraz stwierdzeniu jej prawomocności Przewodniczący  Rady Powiatu Radosław Łanoszka przyjął wniosek Komisji Doraźnej podpisany przez jej przewodniczącego Wicestarostę Rafała Zimny, o rozszerzenie porządku obrad o punkt w sprawie podjęcia uchwały o odmowie wyrażenia zgody na rozwiązanie  stosunku pracy z Radnym Rady Powiatu Romanem Chojanem. Rada przyjęła wniosek 19 głosami „za”. Następnie sesja przebiegała wg. ustalonego porządku obrad. Starosta Szamotulski Beata Hanyżak  poinformowała Radnych m.in. o zamiarze podpisania Porozumienia w spawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu realizacji zadań związanych z Publicznym Transportem Zbiorowym na terenie Gminy Duszniki oraz o podejmowanych wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy Szamotuły Włodzimierzem Kaczmarkiem działaniach, rozmowach z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok 2020, na realizację koncepcji budowy obwodnic Szamotuł. Następnie Starosta Szamotulski poinformowała Radnych o  działaniach w sprawie pozyskania środków na realizację, w ramach WRPO 2014-2020 projektu Enigma, którego przedmiotem jest wzmocnienie kompetencji matematyczno-informatycznych w liceach Metropolii Poznańskiej. Całkowita wartość projektu to ok. 2,26 mln zł, planowane  dofinansowanie to 2,15 mln zł, natomiast udział finansowy powiatu wynieść ma ok. 304 tys. zł.  Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w procesie kształcenia i rozwoju kompetencji nauczycieli oraz doposażenie 8 szkół zgodnie ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionalnego. Ponadto  zainteresowania Radni podjęli  uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dostępu do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy na terenie Powiatu Szamotulskiego na rok 2020. Kolejnym punktem obrad było przyjęcie 2 uchwał: pierwsza  w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz druga w sprawie  zmiany uchwały Nr VI/71/04 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Szamotulskiego. Ostatnia przed Świętami Sesja Rady Powiatu była okazją do złożenia życzeń Świątecznych wszystkim Radnym ,uczyniła to Starosta Szamotulski Beata Hanyżak, w imieniu Zarządu Powiatu oraz Przewodniczący Rady Powiatu Radosław Łanoszka.  Kolejną sesję  Rady Powiatu przewidziano na 30 grudnia 2019 r.

do góry