Data: 17 Stycznia 2017, wtorek, imieniny obchodzą:
pl de gb
wersja kontrastowa
Biuro Informacji Publicznej kontakt
Starostwo Powiatowe - kontakt, godziny otwarcia, wydziały, NIP

Godziny otwarcia urzędu:

Poniedziałek 8:00 - 17:00

Wtorek - czwartek  - 7.30 - 15.30

Piatek 7:30 - 14:30

ostatnie czasowe zmiany w godzinach urzędowania - TUTAJ

Wydział Komunikacji Transportu i Dróg obsługuje Klientów:

Poniedziałek 8:15 - 16:30

Wtorek - czwartek 7:45 - 14:30

Piątek 7:45 - 14:00

Godziny przyjmowania Klientów przez Powiatowego Rzecznia Konsumentów - TUTAJ


Przewodnicząca Rady Powiatu Szamotulskiego Maria Przybylska

pełni dyżur w każdy poniedziałek od 16.00 do 17.00

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szamotułach,

ul. Wojska Polskiego 4, sala nr 7.

 

KONTAKT:

Starostwo Powiatowe w Szamotułach,
ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły,
tel. (061) 292 87 00, (061) 292 87 01,
fax (061) 292 18 80,
e-mail: starostwo@szamotuly.com.pl


DANE DO FAKTUR:

Powiat Szamotulski
ul. Wojska Polskiego 4
64-500 Szamotuły
NIP 787 209 39 67

Telefony i maile wewnętrzne, do poszczególnych wydziałów - TUTAJ


NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:

70 9072 0002 0430 0003 2370 0101

Bank Spółdzielczy Duszniki
WYDZIAŁ FINANSÓW
Skarbnik Powiatu Maria Skrzypczak

Podstawowe zadania Wydziału:

- opracowywanie projektu budżetu Powiatu, nadzór nad jego realizacją oraz dokonywanie analiz i sprawozdań z wykonania budżetu;

- nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych;

- windykacja należności budżetowych;

- prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej Powiatu;

- prowadzenie kontroli finansowej oraz sprawdzanie wykonania zaleceń pokontrolnych w jednostkach powiatowych;

- rozliczanie dotacji celowych i innych środków przyznanych do dyspozycji Powiatu;

- przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;

- prowadzenie ewidencji majątku Powiatu;

- prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej starostwa.

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I ŚRODOWISKA
Dyrektor Longin Lewandowski

Podstawowe zadania Wydziału:

- sprawowanie nadzoru i kontroli architektoniczno-budowlanej w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzjami o warunkach zagospodarowania terenu oraz wymaganiami ochrony środowiska,

- sprawowanie nadzoru i kontroli techniczno-budowlanej w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach budowlanych,

- prowadzenie, publicznie dostępnego, wykazu danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska,

- składanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych do Urzędu Statystycznego odnośnie rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania budynków,

- kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji i wpisu na właściwą listę samorządu zawodowego,

- udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,

- wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę budynków i budowli,

- prowadzenie ujednoliconych rejestrów wniosków oraz decyzji o pozwoleniu na budowę i przekazywanie kopii tych rejestrów Wojewodzie Wielkopolskiemu,

- uczestniczenie z organami nadzoru budowlanego w czynnościcach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie tym organom wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,

- zatwierdzanie projektów budowlanych,

- przyjmowanie zgłoszeń w sprawie zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych,

- nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego,

- nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,

- zgłaszanie psrzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozowolenia na budowę,

- orzekanie o utracie ważności pozowlenia na budowę,

- przenoszenie decyzji o pozowleniu na budowę na rzecz innej osoby,

- nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia,

- rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,

- przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,

- uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych, w zakresie

a) linii zabudoway oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publiczbego,

- określanie w decyzjach o pozwoleniu na budowę składowisk odpadów, wymagań zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi, ochronę środowiska, ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich orza sposobu i terminu rekultywacji terenu,

- potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,

- potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego,

- kształtowanie środowiska do zapewnienia współczesnym i przyszłym pokoleniom korzystych warunków życia oraz realizacji prawa do korzystania z zasobów środowiska i zachowania jego wartości,

- gospodarowanie i ochrona zasobów wód powierzchniowych i głębinowych w zakresie ich powszechnego, zwykłego i szczególnego korzystania,

- zezwalanie i sprawowoanie nadzoru nad amatorskimi połowami ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych,

- zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów z terenów gminnych oraz Skarbu Państwa i kontrola przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania zasobów jej składników,

- wydzierżawianie obwodów łowieckich oraz gospodarowanie populacjami zwierząt łownych zgodnie z zasadami ekologii i racjonalnej gospodarki leśnej,

- ochrona i powiększanie zasobów leśnych oraz kontrola prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

- minimalizownaie powstawania odpadów, usuwanie odpadów z miejsc powstawania a także wykorzystywanie lub unieszkodliwianie odpadów w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzsi oraz ochrone środowiska,

- ochrona i kontrola złóż kopalin, wód podziemnych i innch składników środowiska w związku z wykonywaniem prac geologicznych i wydobywaniem koplain pospolitych.


 

WYDZIAŁ EDUKACJI, SPRAW OBYWATELSKICH, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
Dyrektor Jan Stefaniak

Podstawowe zadania Wydziału:

1)    wykonywanie zadań związanych z edukacją publiczną oraz sprawowaniem nadzoru nad działalnością podległych placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych, w tym w szczególności:

a)    realizowanie zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem i likwidacją szkół i placówek oświatowych, zapewnienie organizacji kształcenia, wychowania i opieki zgodnie z przepisami prawa, nadzór nad działalnością szkół i placówek,

b)    prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek,

c)    prowadzenie spraw związanych z nadawaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, w tym organizacja i przeprowadzanie egzaminów oraz koordynowanie i monitorowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

d)    prowadzenie spraw związanych z pomocą zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat,

e)    prowadzenie spraw związanych z nagradzaniem oraz pomocą materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym,

f)     sporządzanie analizy opisowej dotyczącej realizacji budżetu w zakresie właściwości wydziału;

2)    prowadzenie spraw związanych z działalnością szkół i placówek niepublicznych, w tym:

a)    postępowań w sprawie ich wpisu lub skreślenia z ewidencji,

b)    postępowań w sprawie nadawania uprawnień szkoły publicznej lub cofania tych uprawnień,

c)    udzielania dotacji;

3)     prowadzenie i nadzór statystyką oświatową w ramach Systemu Informacji Oświatowej oraz sporządzanie innych informacji statystycznych określonych przepisami prawa;

4)    realizowanie zadań związanych z ochroną i promocją zdrowia:

a)    realizacja uprawnień i zadań Powiatu jako organu założycielskiego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, prowadzenie spraw i obsługi Rady Społecznej SP ZOZ,

b)    ustalanie rozkładu czasu pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów zapewniających dostępność do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej oraz święta i dni wolne od pracy;

5)    koordynowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, wspieranie osób niepełnosprawnych i polityki prorodzinnej, współdziałanie w tym zakresie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz innymi placówkami pomocy społecznej;

6)    prowadzenie zadań Powiatu związanych z rozwojem życia kulturalnego oraz ochroną dóbr kultury, w tym:

a)    prowadzenie zadań organu założycielskiego w stosunku do powiatowych, samorządowych instytucji kultury,

b)    prowadzenie zadań Powiatu z zakresu opieki nad zabytkami;

7)    tworzenie warunków prawno - organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej i turystyki, organizowanie współzawodnictwa sportowego, turystycznego na terenie Powiatu oraz uczestnictwa we współzawodnictwie sportowo – turystycznym na terenie województwa i kraju;

8)    prowadzenie ewidencji stowarzyszeń, organizacji i fundacji oraz  sprawowanie nadzoru nad nimi, prowadzenie rejestrów uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej;

9)    prowadzenie spraw dotyczących udzielania dotacji i wsparcia organizacjom i innym podmiotom na działalność kulturalną, sportową, turystyczną i ochronę zabytków;

10)  sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy oraz transport zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych;

11)  prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem zbiórek publicznych o zasięgu ponadgminnym na obszarze Powiatu;

12)  współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zadań Starosty wynikających z ustaw dotyczących działań na rynku pracy.

 


WYDZIAŁ ROZWOJU I INFORMACJI EUROPEJSKIEJ
Dyrektor Małgorzata Walkowiak

Podstawowe zadania Wydziału:

- opracowanie strategii i wieloletnich planów rozwoju Powiatu;

- zbieranie i upowszechnianie informacji o możliwości pozyskania funduszy z Unii Europejskiej i innych źródeł dla Starostwa, jednostek organizacyjnych, podmiotów gospodarczych, organizacji oraz mieszkańców;

- opracowywanie projektów w celu pozyskania środków z Funduszy Europejskich przez Starostwo oraz zarządzanie nimi;

- udzielanie pomocy w opracowywaniu projektów w celu pozyskania środków z Funduszy Europejskich przez jednostki organizacyjne Powiatu;

- prowadzenie doradztwa w zakresie pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich dla podmiotów gospodarczych, organizacji i mieszkańców powiatu;

- prowadzenie szkoleń dla jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich i innych źródeł;

- udzielanie pomocy w zarządzaniu projektami realizowanymi przez jednostki organizacyjne Powiatu;

- pobudzanie i wspieranie przedsiębiorczości;

- upowszechnianie informacji o Powiecie;

- promowanie potencjału kulturalnego, turystycznego i gospodarczego powiatu w kraju i zagranicą oraz współpraca w tym zakresie z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami rządowymi i pozarządowymi.


WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Sekretarz Powiatu Sławomir Masłowski

Podstawowe zadania Wydziału:

- obsługa rady, zarządu i sekretariatu Starosty;

- zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania starostwa,

- prowadzenie spraw kadrowych pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu;

- prowadzenie kancelarii i archiwum;

- przyjmowanie i koordynowanie załatwiania skarg i wniosków;

- koordynacja działań z zakresu informatyki i informatyzacji w starostwie;

- świadczenie pomocy prawnej pracownikom starostwa i pracownikom jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie zadań leżących w kompetencji starosty;

- prowadzenie zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej;

- realizacja zadań obronnych;

- obsługa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;

- przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i organizowanie akcji kurierskiej;

- przygotowywanie i prowadzenie inwestycji powiatu realizowanych przez Starostwo.


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
Dyrektor Jacenty Grzęda

Podstawowe zadania Wydziału:

- prowadzenie wszelkich spraw związanych z rejestracją pojazdów;

- dokonywanie wpisów w dowodzie rejestracyjnym o ustanowieniu lub uchyleniu zastawu rejestrowego oraz zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa;

- kierowanie pojazdów na dodatkowe badania technicznego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,

- przygotowywanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu;

- kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;

- przeprowadzanie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką;

- prowadzenie wszelkich spraw związanych z nadawaniem krajowych i międzynarodowych uprawnień do kierowania pojazdami oraz ich zatrzymywaniem, cofaniem i przywracaniem;

- wydawanie kart parkingowych inwalidom;

- wydawanie skierowań i zaświadczeń na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami, wydawanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem;

- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów o wymiarach lub masie większych od dopuszczalnych;

- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny;

- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;

- wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych;

- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców na terenie Powiatu, sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców;

- prowadzenie ewidencji instruktorów;

- wyznaczanie jednostek do parkowania i usuwania z drogi pojazdów;

- prowadzenie spraw z zakresu prowadzonej przez podmioty gospodarcze działalności związanej z wykonywaniem przewozów regularnych osób;

- prowadzenie spraw z zakresu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy;

- prowadzenie spraw z zakresu krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne osób, prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne;

- prowadzenie spraw z zakresu zezwoleń na przewozy regularne osób oraz na przewozy regularne specjalne osób na obszarze Powiatu;

- realizowanie zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Szamotulskiego.

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Dyrektor Alicja Batura

Podstawowe zadania Wydziału:

- prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania mieniem stanowiącym własność Powiatu Szamotulskiego;

- gospodarowanie  nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa w zakresie określonym w ustawie o gospodarce nieruchomościami;

- prowadzenie spraw z zakresu wywłaszczania nieruchomości, ustalanie odszkodowań z tytułu wywłaszczenia lub przejęcia nieruchomości, zwrotu wywłaszczanych nieruchomości, ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości,  czasowego  zajęcia  nieruchomości;

- zbywanie  i nabywanie nieruchomości  stanowiących własność Powiatu Szamotulskiego;

- ustalanie wysokości  opłat tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżawy, najmu,  nieruchomości stanowiących własność Powiatu Szamotulskiego i Skarbu Państwa;

- prowadzenie postępowań  dotyczących przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wykupu prawa użytkowania wieczystego na własność;

- przygotowanie  projektów uchwał związanych z ustawą o gospodarce nieruchomościami;

- regulowanie stanu prawnego nieruchomości przynależnych Powiatowi  Szamotulskiemu;

- prowadzenie spraw związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości;

- wydawanie zezwoleń na wykreślenie hipotek, ciężarów realnych oraz ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością  z ksiąg wieczystych;

- opracowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami;

- prowadzenie spraw dotyczących rekultywacji gruntów;

- prowadzenie spraw dotyczących  wyłączenia  gruntów rolnych z produkcji  w związku z podejmowaniem działalności inwestycyjnej na tych gruntach;

- uzgadnianie  w zakresie  ochrony  gruntów rolnych  projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji  inwestycji celu publicznego;

- prowadzenie spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym;

- prowadzenie spraw dotyczących wspólnot gruntowych;

- przyznawanie na własność działek gruntu rolnego i gruntu pod  zabudowaniami osobom, którym przysługiwało prawo dożywotniego użytkowania w związku z przekazanym gospodarstwem Państwu.


WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII i KATASTRU
Dyrektor Rafał Pawlęty

http://szamotuly.podgik.pl/

 Podstawowe zadania Wydziału:

- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

- prowadzenie ewidencji gruntów i budynków;

- prowadzenie klasyfikacji gruntów;

- prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;

- koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

- zakładanie osnów szczegółowych;

- zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej;

- przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości;

- ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

- prowadzenie powiatowej bazy danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.


SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W SZAMOTUŁACH

STAROSTA Józef Kwaśniewicz

 • Skarbnik Powiatu
 • Wydział Finansów
 • Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
 • Audytor wewnętrzny
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 • Powiatowy Konserwator Zabytków
 • pion ochrony informacji niejawnych
 • Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością

WICESTAROSTA Beata Hanyżak

 • Wydział Rozwoju i Informacji Europejskiej
 • Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU Andrzej Grzeszczyk

 • Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU Kazimierz Michalak

 • Wydział Budownictwa, Rolnictwa i Środowiska
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami

SEKRETARZ POWIATU 

 • Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego

 

Pliki do pobrania
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Szamotułach.pdf
Czytaj również